https://sites.google.com/site/enrichmentscienceclassroom/_/rsrc/1347507434734/mathymsuksa-txn-tn/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%97-%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B201.gif?height=200&width=178

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
                ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ได้ ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ได้รับการพัฒนาตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ  โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน.
ซึ่งมีปรัชญาและวัตุประสงค์การจัดการศึกษา คือ จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นราย บุคคล  เน้นทักษะการคิดระดับสูง ด้านกระบวนการแก้ปัญหา
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยให้มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ และมีคุณธรรมจริยธรรม นั้น 
บัดนี้ สสวท. ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยมีประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ดังไฟล์ที่ประกาศท้ายหน้านี้


 ในการนี้  สสวท. ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียน และผู้ประสานงานเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์